Info o kampani

Iniciatíva spoločnosti Biosynth s.r.o. a Slovenskej technickej univerzity odbor organickej chémie vznikla ako podpora štúdia organickej chémie a zamestnanosti v tomto odbore na Slovensku.

Preto vzniklo náborové video, v ktorom by sme radi ukázali študentom, že pokiaľ si vyberú STU odbor organickej chémie, nielenže budú môcť spolupracovať s výbornými odborníkmi, ale môžu dostať možnosť zamestnať sa v odbore už počas štúdia.

Biosynth

Biosynth

Odborníci na sacharidy a nukleozidy – od miligramov po tony, katalógové produkty a CDMO* služby, ISO 9001 a cGMP.

 

Biosynth Carbosynth® je plne hybridná spoločnosť zameraná na výskum a služby CDMO. Ponúkame pôsobivú zbierku chemikálií a žiadna chémia pre nás nie je príliš ťažká – ak nemáme zlúčeninu, vyrobíme ju! Sme dosť veľkí na to, aby sme mysleli a konali globálne, no dostatočne malí na to, aby sme boli flexibilní a inovatívni.

Sme veľkí – sme výberovým dodávateľom, pre mnohých, vo farmaceutickom sektore, v oblasti biologických vied, v potravinárstve, v agrochémii, v kozmetickom a diagnostickom sektore. Vyrábame a získavame širokú škálu chemických a biochemických produktov a špecializujeme sa na sacharidy, nukleozidy, fosfolipidy, antimikrobiálne látky, API, enzýmové substráty a prírodné produkty. Naše zariadenia sa nachádzajú na troch kontinentoch s výrobnými laboratóriami vo Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve, na Slovensku a v Číne a s globálnymi distribučnými centrami. Naše výskumné a vývojové zdroje a výrobné zariadenia sú moderné a všestranné, čo nám umožňuje vyrábať chemikálie v rozsahu od miligramov po tonu.

Sme malí – pracujeme v malých tímoch so spoľahlivým a agilným manažmentom a rýchlymi komunikačnými kanálmi. Sme flexibilní a rýchlo a efektívne reagujeme na potreby zákazníkov a trhu.

Sme inovatívni – riadime sa vedou, vyvíjame nové produkty a udržiavame úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a odborníkmi na produkty a predmety. Ambiciózne programy výskumu a vývoja sú jadrom našej kultúry a náš výskum vytvoril pôsobivé portfólio duševného vlastníctva, ako je napríklad náš produktový rad AquaSpark® s novou chemiluminiscenciou.

Sme odborníci na chémiuslužby CDMO sú rýchlo rastúcou súčasťou nášho podnikania. Máme špičkové priemyselné odborné znalosti v oblasti enzýmových substrátov, stavebných blokov organickej syntézy, ako aj chémie uhľohydrátov a nukleozidov. Kvalita je našou absolútnou prioritou a fungujeme podľa noriem kvality ISO a GMP.

*CDMO (Z ang. contract development and manufacturing organization)

Zmluvná vývojová a výrobná spoločnosť  je spoločnosť v  priemysle, ktorá poskytuje služby v oblasti vývoja a výroby (napr. vo farmaceutickom priemysle vývoj a výrobu liekov).

mitter-modified

Ing. Jerguš Mitter

Jerguš Mitter ukončil vysokoškolské vzdelanie s titulom Ing. v roku 2013 na FCHPT STU v Bratislave v oblasti Organická chémia. V roku 2016 sa stal prvým zamestnancom novootvorenej pobočky Biosynth s.r.o. v Bratislave. Do Augusta 2018 pracoval na pozícii Product Manager / Project Manager. Od Augusta 2018 prebral pozíciu General Manager v spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. a od roku 2019 sa stal Konateľom zlúčených firiem TAU-CHEM, s.r.o. a Biosynth, s.r.o., do novovzniknutej entity Biosynth s.r.o.

Okrem General Manager / Konateľ povinností, sa venuje aj Recruitingu a HR. V roku 2021 v spolupráci s FCHPT STU natočil Marketingové video za účelom prezentovania fakulty pre študentov stredných škôl.

RNDr. Zuzana Babjaková, PhD.

Zuzana Babjaková dokončila doktorát v spoločnosti Biosynth s.r.o. pod dohľadom prof. Tibora Graczu, DrSc. Od roku 2007 je jej kariéra pevne previazaná so spoločnosťou TAU-CHEM, s.r.o., ktorá sa v roku 2019 zlúčila do entity  Biosynth s.r.o.

Z Process/Production Chemist sa vypracovala na Senior Synthetic Chemist a od roku 2022 zastáva pozíciu Synthetic Chemistry Team Leader, na ktorej zastrešuje všetky výskumné projekty a participuje na mnohých vývojových projektoch.

Je spolu-autorom niekoľkých firemných patentov.

mathia-modified

Ing. František MATHIA, PhD.

František Mathia dokončil doktorát na FChPT STU v Bratislave pod vedením Doc. Ing. Petra Szolcsányiho, PhD.. Počas štúdií absolvoval prax v Roche Pharma Division of Switzerland. Profesionálne skúsenosti z farma-chémie ďalej rozšíril v Hameln rds a k priemyselnej chémii pričuchol v spoločnosti Mikrochem s.r.o.. Od roku 2017 rozšíril rady zamestnancov spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o., ktorá sa v roku 2019 zlúčila do entity  Biosynth s.r.o.

Z pozície Senior R&D chemist sa vypracoval na Senior Synthetic Chemist a od roku 2020 zastáva pozíciu Synthetic Chemistry Team Leader, na ktorej zastrešuje všetky vývojové a výrobné projekty a participuje na viacerých rozvojových projektoch firmy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ako jediná fakulta svojho druhu v Slovenskej republike  má špecifické postavenie vo vzťahu k celej šírke  spektra chemického, potravinárskeho, farmaceutického a spotrebného priemyslu a v ekológii.

Fakulta vychováva kvalitných odborníkov pre celé spektrum chemického,  potravinárskeho,  farmaceutického a kozmetického priemyslu, ako aj v mnohých oblastiach záchrany objektov kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

 

Atraktivita štúdia je aj v možnosti podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch, kde chémia zasahuje do fyzikálnych, biologických a medicínskych vied, aj preto majú naši absolventi také široké možnosti uplatnenia doma aj v zahraničí.

O kvalite a potrebe našich absolventov svedčí aj minimálna nezamestnanosť, pričom fakulta pomáha najlepším študentom pri naštartovaní ich kariéry. Fakulta poskytuje vzdelanie v piatich bakalárskych, dvanástich  inžinierskych a sedemnástich doktorandských študijných programoch.

Stanovisko Priemyselnej rady FCHPT STU k uplatneniu absolventov fakulty a kvalite bakalárskych študijných programov

Všetky študijné programy bakalárskeho štúdia sú podporované motivačnými odborovými štipendiami.

Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou bola fakulta v ostatných rokoch hodnotená ako Najlepšia technická fakulta v Slovenskej republike. Fakulta poskytuje vzdelávanie v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni sa prihlasuje na vybraný študijný program. Všetky ponúkané študijné programy sú akreditované.

Marchalín

Prof. Štefan Marchalín, DrSc.​​

Profesor Marchalín ukončil vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v roku 1984 na VŠCHT v Prahe. Od roku 1984 pôsobí na FCHPT STU ako vysokoškolský pedagóg (habilitoval sa v roku 1994 ako docent, v roku 2003 ako profesor) a vedec (titul DrSc. obhájil v roku 2002 na PriF UK v Bratislave). Vedecky je dlhoročne angažovaný s viacerými kolegami na francúzskych univerzitách (Université de Paris-Sud, Université du Havre, Université J. Fourier Grenoble), s ktorými publikoval najmenej 50 spoločných článkov v renomovaných zahraničných časopisoch. Jeho expertnou oblasťou sú transformácie 1,4-dihydropyridínov a stereoselektívne syntézy analógov indolizidínových alkaloidov. Bol garantom výmeny študentov organickej chémie medzi IUT Orsay, Université de Paris-Sud a FCHPT STU v rámci kultúrnej dohody medzi Slovenskom a Francúzskou republikou a často zasadá v hodnotiacich komisiách pre obhajoby PhD. prác na francúzskych univerzitách. Je vedúcim Oddelenia organickej chémie.

babjak-modified

Ing. Matej Babjak, PhD.

Doktor Babjak ukončil vysokoškolské vzdelanie I – III. stupňa v roku 2005 na FCHPT STU v Bratislave. Následne pôsobil ako postdoc na Université J. Fourier Grenoble vo Francúzsku a vo firme Boehringer-Ingelheim Pharma v Biberachu/Riss v Nemecku. Od roku 2009 pôsobí na FCHPT STU ako výskumný pracovník, od roku 2011 ako vysokoškolský pedagóg. Od roku 2017 spolupracuje s firmou Biosynth-Carbosynth na riešení výskumných projektov v oblasti vývoja a syntézy nových biochemikálií pre detekciu a analýzu v biomedicíne a biológii.

Kontakty

Ing. Jerguš Mitter
jergus.mitter@biosynth-carbosynth.com

Ing. Matej Babjak, PhD.,
matej.babjak@stuba.sk